- ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561

- ประกาศ เรื่องการเพิ่มหุ้นพิเศษของสมาชิกสหกรณ์


- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2561

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ.2560

- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพ.ศ.2563

- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561


 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการสูญเสียชีวิต พ.ศ. 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การจัดการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสบุตรบิดามารดาของสมาชิก พ.ศ. 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้ พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ พ.ศ. 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการ การสร้างครอบครัวใหม่ พ.ศ.2559

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าพวงหรีด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการ โสด พ.ศ.2559
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2560
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2542

-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2561

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และ การซ่อมแซมบำรุงรักษา รถสหกรณ์ พ.ศ. 2559
-
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2544+แก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยอัตราเบี้ยประชุมและอัตราค่าพาหนะ พ.ศ. 2560
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่.พ.ศ.2560

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการทางการเงิน

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การควบคุมการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2559

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การจ่ายเงินในการออกปฎิบัติงานประเมินหลักทรัพย์และจัดทำนิติกรรมจำนอง พ.ศ.2556

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2560

ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการสหกรณ์ (เพิ่มเติม)

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2559

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2562

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การจ่ายเงินศูนย์ประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2560

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การให้เช่าห้องประชุมและพื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2560