ประธานกรรมการดำเนินการ

นายประสงค์ โลโท

นายทอง พันทอง

(รองประธานกรรมการ 1)

นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

(รองประธานกรรมการ 2)

นายวีระวิชญ์ เวชกิจ

(รองประธานกรรมการ 3)

นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์

(กรรมการและเหรัญญิก)

นายสาคร ไชยอำมาตย์

(กรรมการและเลขานุการ )

นายคณิต เล้าตระกูล

(กรรมการ )

นายขวัญใจ ชัยมงคล

(กรรมการ )

นายสุเทพ ฟองศรี

(กรรมการ )

นายทวีศิลป์ ชัยชนะ

(กรรมการ )

ดร.วันทนีย์ ชวพงค์

(กรรมการ )

นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง

(กรรมการ )

นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล

(กรรมการ )

นางศุภลักษณ์ พรมเทพ

(กรรมการ )

นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร

( กรรมการ )

 

นางจันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ์

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายจงรักษ์ สมการณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

นางสารินี อุทธยอด

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางพรพิมล ศรีบุญเรือง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวารุณี หุ่นเที่ยง

ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ

 

 

 

 

นางสาวสมถวิล เทพศิริ

(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ)

 

 

นางธาราทิพย์ แก้วมณี

(รองผู้จัดการ)

 

นางศรัญพร ชอบดี

(หัวหน้าฝ่าย)

นางณัฐฐาพร สุทาชัย

(หัวหน้าฝ่าย)

นายสายรุ่ง สุทาชัย

(หัวหน้าฝ่าย)

นายนิรัช สุวเสริม

(หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวกฤติณี โลโท

นายศรายุทธ สายญาติ

นายสัมฤทธิ์ อินทรจักร

นายสันติภาพ เผ่าเพ็ชร

 

 

นางสาววรัญญา แก้วก๋องมา

นายปฐมพงศ์ มุ่งธัญญา

 

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ธานี

 

 

 

 

นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี (หัวหน้าฝ่าย)

นายวสันต์ ทองสุข