ประธานกรรมการดำเนินการ

นายประสงค์ โลโท

นายทอง พันทอง

(รองประธานกรรมการ 1)

นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล

(รองประธานกรรมการ 2)

นายคณิต เล้าตระกูล

(รองประธานกรรมการ 3)

ดร.สุพิศ กิตติรัชดา

(กรรมการและเหรัญญิก)

นายสำราญ จันทร์อดิศร

(กรรมการและเลขานุการ )

ดร.วันทนีย์ ชวพงศ์

(กรรมการ )

นายแพทย์ปรีชา สิริจิตราภรณ์

(กรรมการ )

นายยอด คุณยศยิ่ง

(กรรมการ )

นางชลลิสา  จริยาเลิศศักดิ์

(กรรมการ )

นายขวัญใจ ชัยมงคล

(กรรมการ )

นายสุเทพ ฟองศรี

(กรรมการ )

นายวีระวิชญ์ เวชกิจ

(กรรมการ )

นายสาคร ไชยอำมาตย์

(กรรมการ )

นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง

( กรรมการ )

 

นางจันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ์

 

นางวารุณี หุ่นเที่ยง

 

นายจงรักษ์ สมการณ์

 

นายสุรินทร์ สายธรรม

 

นางรุ่งนภา แสนคำปัน

 

 

 

 

 

 

นางสาวสมถวิล เทพศิริ

(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ)

 

 

นางธาราทิพย์ แก้วมณี

(รองผู้จัดการ)

 

นางศรัญพร ชอบดี

(หัวหน้าฝ่าย)

นางณัฐฐาพร สุทาชัย

(หัวหน้าฝ่าย)

นายสายรุ่ง สุทาชัย

(หัวหน้าฝ่าย)

นายนิรัช สุวเสริม

(หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวกฤติณี โลโท

นายศรายุทธ สายญาติ

นายสัมฤทธิ์ อินทรจักร

 

 

 

 

นางสาววรัญญา แก้วก๋องมา

นายปฐมพงศ์ มุ่งธัญญา

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี (หัวหน้าฝ่าย)

นายวสันต์ ทองสุข