- ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561

- ประกาศ เรื่องการเพิ่มหุ้นพิเศษของสมาชิกสหกรณ์


- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2564

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ.2563

- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพ.ศ.2564 ฉบับที่ 2

- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561


 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการสูญเสียชีวิต พ.ศ. 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การจัดการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสบุตรบิดามารดาของสมาชิก พ.ศ. 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้ พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ.2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการ การสร้างครอบครัวใหม่ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าพวงหรีด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการ โสด พ.ศ.2559
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2560
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559


 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2559

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2562

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การจ่ายเงินศูนย์ประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2560

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การให้เช่าห้องประชุมและพื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2560