หน้าหลัก
กรรมการ

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายประกิต ประคุณกร
รองประธานกรรมการ 1
นายสมชาย งามประจบ
รองประธานกรรมการ 2
นายแพทย์สุนทร สุริยพงศกร
รองประธานกรรมการ 3
นายคณิต เล้าตระกูล
รองประธานกรรมการ 4
นายทรัพย์ สิมะวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
นายขวัญใจ ชัยมงคล
กรรมการและเหรัญญิก
นายประสงค์ โลโท
กรรมการ
นายทอง พันทอง
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล
กรรมการ
นายยอด คุณยศยิ่ง
กรรมการ
นายประเสริฐ วรกานต์ศักดิ์
กรรมการ
นางสมพร วัฒนาพันธุ์
กรรมการ
 
นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร
กรรมการ
นางพรพิมล ศรีบุญเรือง
กรรมการ
 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
       
       
       
       

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ท่ า น เ ข้ า สู่ เ ว็ ป ไซ ท์ ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท ร ัพ ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข เ ชี ย ง ใ ห ม่