ประวัติการก่อตั้ง

5 มิถุนายน 2521 ผู้ก่อตั้งคือ นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์ เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขณะนั้นพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งได้ร่างข้อบังคับสำหรับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นในเบื้องต้น มีสมาชิกครั้งแรก จำนวน 51 คน มีทุนการดำเนินการ 8,050.00 บาท สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งแรก คือ อยู่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ประกอบด้วย

1.นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์  
ประธานกรรมการดำเนินการ
2.นายแพทย์อนันต์ ลาภสมทบ
รองประธานกรรมการดำเนินการ
3.นางสาววันทนีย์ ชวพงค์    
กรรมการและเลขานุการ
4.นายยงยุทธ กัญจนพ   
ผู้จัดการ
5.นางพิศมัย ศิริบุตร
เจ้าหน้าที่
6.น.ส.พรทิพย์ ลีรสวัสดิ์อำพล
เจ้าหน้าที่

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2535
   สหกรณ์ ฯได้ย้ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาตั้ง
เลขที่133 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2546
    
สหกรณ์ ฯ ได้ย้ายจากอาคารของสหกรณ์ เลขที่ 133 มาอยู่ที่ด้านหลังของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมเนื่องจากอาคารเดิมมีขนาดขับแคบไม่สามารถดูแลและบริการสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงจึงได้ทำการย้ายที่ทำการใหม่ ซึ่งปัจจุบัน เลขที่ 10 ต.สุเทพ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 จนถึงปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 0-5389-5160-1 โทรสาร 0-5389-4416( แผนที่ทำการสหกรณ์ฯ )

 E-MAIL TO WEBMASTER
WebMaster:>> Pathompong Mungthanya <<::

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5389-5160-1 โทรสาร 0-5389-4416
Copyright ®2004 Chiangmai Public Health Savings and Credit Cooperative Ltd. All rights reserved ®