ติดต่อสหกรณ์ฯ


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

446 หมู่ที่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300.   Tel : 053-115015

   Tel : 053-115016

   Tel : 053-115017

   Tel : 053-115018

   สินเชื่อ : ต่อ 41, 42, 43, 44

   Tel : 088-2512039

   การเงิน : ต่อ 21, 22

   อำนวยการ : ต่อ 11, 12, 13

   Tel : 081-9518864

   สวัสดิการ : ต่อ 31

   สสธท./สส.ชสอ : ต่อ 32

   ฌอส : ต่อ 33, 34