เงินกู้

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2566

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ. 2564

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3)

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

สวัสดิการ

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนเงินสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิต พ.ศ.2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ พ.ศ.2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้ พ.ศ.2559

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ.2563

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่ พ.ศ.2562

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าพวงหรีด

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการการครองสถานภาพโสด พ.ศ. 2559

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนอุทัย-สุขพันธ์ พ.ศ. 2562

 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป

 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 3 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 4 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินจากฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2562