หุ้น/สมาชิก

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2566

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2566

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2560

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2561

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การเพิ่มหุ้นพิเศษของสมาชิกสหกรณ์

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561

สวัสดิการ

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2567

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนเงินสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิต พ.ศ.2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ พ.ศ.2565

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2567

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้หรือคลอดบุตรสมาชิก พ.ศ.2567

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ.2563

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่ พ.ศ.2567

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าพวงหรีด

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการการครองสถานภาพโสด พ.ศ. 2566

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการบริหารกองทุนอุทัย-สุขพันธ์ พ.ศ. 2566

 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป

 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 3 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 4 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินจากฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2562