วิสัยทัศน์ (VISION)

สหกรณ์มั่นคง บริหารโปร่งใส่ สมาชิกประทับใจ ใส่ใจสังคม ค่านิยมความพอเพียง

พันธกิจ (MISION)

1. การมีสมาชิกเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน

2. การส่งเสริมการออมของสมาชิก

3. การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อยกระดับคุณภาพ
    ชีวิตของสมาชิก

4. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจสมาชิก

5. การจัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างทั่วถึง

6. การบริหารจัดการสหกรณ์มุ่งสู่มาตรฐานอย่างพอเพียง

7. การเอื้ออาทรสังคม

ค่านิยม (VALUE)

มั่นคง ใส่ใจสมาชิก ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง